Rozwój fitnessu w Polsce

FitnessRuch fitness rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, o czym świadczy coraz większe zainteresowanie osób w różnym wieku zarówno uczestnictwem w rekreacyjnych formach fitness, jak i zdobywaniem uprawnień instruktorskich do prowadzenia tego typu zajęć. Z jednej strony rośnie zatem zapotrzebowanie na profesjonalistów specjalizujących się w fitnessie, z drugiej jednak strony popularność tych zajęć wymusza coraz wyższy poziom usług w tym zakresie.

Instruktor fitness rozpoczynający karierę zawodową u progu XXI stulecia powinien zatem prezentować szeroki zakres wiedzy z zakresu nauk o człowieku: fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego, anatomii, antropomotoryki, a także z zakresu nauk humanistycznych i oczywiście z metodyki prowadzenia zajęć, która to wiedza ma bezpośrednie odniesienie do praktyki instruktorskiej.

Posiadanie przez kan­dydata na instruktora interdyscyplinarnej, szerokiej wiedzy we wspomnia­nych wyżej zakresach poparte uzdolnieniami i umiejętnościami ruchowymi gwarantować może profesjonalne przygotowanie do samodzielnego prowa­dzenia zajęć. Stąd wynika potrzeba ułatwiania kandydatom na instruktorów fitness dostępu do tak potrzebnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Więk­szość kursów i szkoleń instruktorskich ukierunkowanych jest na praktyczne umiejętności technicznego wykonywania poszczególnych ćwiczeń, tworze­nia układów i zestawów ćwiczeń, sygnalizując przy tym potrzebę samo­kształcenia instruktorów w zakresie biologicznych i fizjologicznych pod­staw treningu fitness oraz w zakresie zawiłości metodyki prowadzenia za­jęć.

Przyjmując definicję sprawności fizycznej można uznać, że wszelkie zajęcia ruchowe rekreacyjne służą jej zachowaniu lub rozwijaniu. Wśród osób prowadzących aktywny tryb życia szczególnym uznaniem cie­szą się te formy rekreacji ruchowej, które określa się wspólną nazwą FIT­NESS. Są to różnorodne rodzaje zorganizowanych zajęć ruchowych posia­dających ściśle określone cele oraz swoiste podstawy metodyczne; realizo­wane są najczęściej w formie lekcji grupowych z wykorzystaniem odpo­wiednio dobranej (lub specjalnie skomponowanej) muzyki oraz przyborów i przyrządów. Co zatem wyróżnia zajęcia fitness spośród wielu istniejących form i technik rekreacyjnych? Co decyduje o ich popularności? Jedną z charakterystycznych cech zajęć fitness jest ich pozasportowy charakter. Uczestnictwo w zajęciach grupowych fitness nie wiąże się w żaden sposób z tak charakterystyczną dla sportu rywalizacją i walką o wyniki. Jedynym przeciwnikiem dla ćwiczącego jest na lekcji fitness jego własna słabość. Aby uczestniczyć w zajęciach fitness nie trzeba poza tym posiadać prak­tycznie żadnych umiejętności specjalnych - co jest konieczne np. w przy­padku nawet czysto rekreacyjnych zajęć z siatkówki, golfa czy tenisa ziem­nego.

Kolejną wartością zajęć fitness jest ich wszechstronność. Istnieje tu wyjątkowa możliwość dopasowania typu i parametrów ćwiczeń do indywi­dualnych potrzeb każdego uczestnika, niezależnie od wieku, aktualnego stanu zdrowia czy sprawności ruchowej. Kolejnymi cechami wyróżniają­cymi zajęcia fitness spośród innych form rekreacji ruchowej jest ich spo­łeczny charakter sprzyjający kontaktom towarzyskim, relatywnie niska cena i powszechna dostępność. Uczestnik zajęć fitness nie jest zobowiąza­ny do posiadania jakiegokolwiek indywidualnego sprzętu potrzebnego do wykonywania ćwiczeń. Większość ruchowych zajęć rekreacyjnych wiąże się z wydatkami, często znacznymi, na zakup przyborów i przyrządów do uprawiania ulubionej dyscypliny sportu - łyżworolek, deski surfingowej, rakiety tenisowej, nart, roweru, kompletu kijów golfowych etc. Te ograni­czenia zawężają grono uczestników tego typu form rekreacji ruchowej do osób o zasobniejszych portfelach. Zajęcia fitness wymagają jedynie nie­wielkich nakładów finansowych w formie opłat za członkostwo klubu czy karnet wstępu do siłowni i sali ćwiczeń grupowych. Nie bez znaczenia jest także fakt, że zajęcia fitness są uniwersalne - mogą być uprawiane prak­tycznie przez całe życie, czego nie można powiedzieć o wielu typach zajęć rekreacyjnych opartych na specyficznych technikach sportowych.

Szczególnym wyróżnikiem zajęć fitness na niwie rekreacji ruchowej jest poparte przesłankami naukowymi jego podłoże ideologiczne. Obecnie fitness to więcej niż wyrozumowane ćwiczenia fizyczne wykonywane we­dług określonego schematu. To dynamicznie rozwijający się ruch globalny kierujący się ideą świadomego, celowego oddziaływania ruchem na zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne oraz na sprawność umysłu. Przyczyną rewizji poglądu na rolę ćwiczeń fizycznych w życiu codziennym współczesnego człowieka były zmiany cywilizacyjne ostatniego dwudzie­stolecia ubiegłego stulecia. Zwiększenie tempa życia, wzrost poziomu stresu w życiu zawodowym oraz zwiększenie wymagań człowieka dotyczących szeroko pojętej jakości życia ukazało rolę sprawności fizycznej i zdrowia w nowym świetle. Sprawność fizyczna stała się wartością samą w sobie.

Wysokojakościowe teksty naukowe i specjalistyczne - http://publikacje-naukowe.eu to serwis działający w obszarach branży naukowej i eksperckiej

Komentarze

Anna
Bardzo dobry profesjonalny tekst.. widać ze ktoś, kto o tym pisze ma pojęcie